شناسه ملک : PME-02903
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 250 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02962
اجاره بها : 5,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02983
اجاره بها : تماس بگیرید.
جزئیات
شناسه ملک : PME-03012
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 350 متر مربع
متراژ زمین : 352 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01784
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,400 متر مربع
متراژ زمین : 3,740 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-01822
اجاره بها : 30,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 900 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-02272
اجاره بها : 12,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 540 متر مربع
متراژ زمین : 540 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02908
اجاره بها : 3,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 150 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00185
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00344
اجاره بها : 12,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00455
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00935
اجاره بها : 45,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات