شناسه ملک : PME-01305
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 180 متر مربع
متراژ زمین : 180 متر مربع
امکانات : آب شهری, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01313
اجاره بها : 9,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01319
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 95 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01352
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 150 متر مربع
متراژ زمین : 150 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-01361
اجاره بها : 11,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,800 متر مربع
متراژ زمین : 4,450 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01373
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق
جزئیات
شناسه ملک : PME-01376
اجاره بها : 42,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 4,800 متر مربع
متراژ زمین : 12,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01381
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 2,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-01385
اجاره بها : 24,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01390
اجاره بها : 9,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 50 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01395
اجاره بها : 28,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01396
اجاره بها : 12,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات