شناسه ملک : PME-01398
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 5,000 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01404
اجاره بها : 20,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 3,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01414
اجاره بها : 30,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 4,200 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01421
اجاره بها : 17,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 350 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01422
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01429
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01431
اجاره بها : 25,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 3,200 متر مربع
متراژ زمین : 4,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01432
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01439
اجاره بها : 8,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01446
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 650 متر مربع
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01447
اجاره بها : 1,200,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 100 متر مربع
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01451
اجاره بها : 80,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 6,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات