شناسه ملک : PME-01452
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01454
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01455
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,150 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01459
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 850 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01464
اجاره بها : 3,500,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 2,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-01465
اجاره بها : 8,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 280 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01483
اجاره بها : 11,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 720 متر مربع
متراژ زمین : 720 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01484
اجاره بها : 3,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 180 متر مربع
متراژ زمین : 180 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01486
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01523
اجاره بها : 8,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01524
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 30 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01525
اجاره بها : 5,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 7,000 متر مربع
متراژ زمین : 700 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات