شناسه ملک : PME-01528
اجاره بها : 27,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 5,000 متر مربع
متراژ زمین : 15,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01535
اجاره بها : 550,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 30 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-01536
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01544
اجاره بها : 15,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01555
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01557
اجاره بها : تماس بگیرید.
جزئیات
شناسه ملک : PME-01570
اجاره بها : 14,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,450 متر مربع
متراژ زمین : 4,100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01583
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01584
اجاره بها : 1,200,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 80 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01585
اجاره بها : 500,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 130 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01588
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01592
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات