شناسه ملک : PME-01593
اجاره بها : 800,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 80 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01603
اجاره بها : 25,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,200 متر مربع
متراژ زمین : 3,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01607
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 280 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01608
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01610
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 1,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01611
اجاره بها : 40,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 4,500 متر مربع
متراژ زمین : 12,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01617
اجاره بها : 2,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 240 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01618
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 150 متر مربع
متراژ زمین : 250 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01620
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 80 متر مربع
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق
جزئیات
شناسه ملک : PME-01621
اجاره بها : 25,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01622
اجاره بها : 8,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01624
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 100 متر مربع
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات