شناسه ملک : PME-01625
اجاره بها : 80,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 6,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01626
اجاره بها : 1,400,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 140 متر مربع
متراژ زمین : 250 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق
جزئیات
شناسه ملک : PME-01627
اجاره بها : 800,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 80 متر مربع
متراژ زمین : 80 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01635
اجاره بها : 25,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01639
اجاره بها : 12,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01640
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری
جزئیات
شناسه ملک : PME-01643
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01644
اجاره بها : 11,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 750 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01646
اجاره بها : 35,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 33,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01647
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 8,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01651
اجاره بها : 40,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 4,500 متر مربع
متراژ زمین : 12,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-01668
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات