شناسه ملک : PMF-02963
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 2,250 متر مربع
متراژ زمین : 5,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03006
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 4,650 متر مربع
متراژ زمین : 8,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03030
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01786
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 520 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02672
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 5,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02793
قیمت : 90,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,100 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02800
قیمت : 30,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 18,000 متر مربع
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02801
قیمت : 10,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01416
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 1,050 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02116
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,220 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02784
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00127
قیمت : 1,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 900 متر مربع
متراژ زمین : 25,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات