شناسه ملک : PMF-00881
قیمت : 2,748,000,000 تومان
متراژ زمین : 11,450 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01084
قیمت : 20,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 7,100 متر مربع
متراژ زمین : 12,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01170
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ زمین : 20,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01199
قیمت : 8,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 11,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01243
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01280
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 3,600 متر مربع
متراژ زمین : 18,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01292
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ سوله : 310 متر مربع
متراژ زمین : 220 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01339
قیمت : 280,000,000 تومان
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 1,013 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01350
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,400 متر مربع
متراژ زمین : 2,275 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01363
قیمت : 8,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 20,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01383
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 2,450 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01386
قیمت : 700,000,000 تومان
متراژ سوله : 470 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات