شناسه ملک : PMF-01392
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 750 متر مربع
متراژ زمین : 1,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01399
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 5,000 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01400
قیمت : 10,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01403
قیمت : 20,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 6,000 متر مربع
متراژ زمین : 15,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01411
قیمت : 22,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 7,000 متر مربع
متراژ زمین : 33,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01423
قیمت : 1,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 560 متر مربع
متراژ زمین : 460 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01425
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,500 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01441
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,850 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01442
قیمت : 700,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,100 متر مربع
متراژ زمین : 2,100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01444
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 310 متر مربع
متراژ زمین : 3,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01453
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 950 متر مربع
متراژ زمین : 1,530 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01461
قیمت : 1,550,000,000 تومان
متراژ سوله : 900 متر مربع
متراژ زمین : 1,550 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات