شناسه ملک : PMF-01463
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01467
قیمت : 6,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,400 متر مربع
متراژ زمین : 3,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01470
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,600 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01487
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01492
قیمت : 7,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,600 متر مربع
متراژ زمین : 5,600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01494
قیمت : 3,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,100 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01497
قیمت : 2,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 750 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01503
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,260 متر مربع
متراژ زمین : 2,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01504
قیمت : 3,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 9,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01513
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,300 متر مربع
متراژ زمین : 2,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01526
قیمت : 6,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 8,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01534
قیمت : 3,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,400 متر مربع
متراژ زمین : 4,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات