شناسه ملک : PMF-01549
قیمت : 5,200,000,000 تومان
متراژ زمین : 190,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01551
قیمت : 2,150,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,920 متر مربع
متراژ زمین : 4,050 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01560
قیمت : 1,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01574
قیمت : 33,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 7,700 متر مربع
متراژ زمین : 60,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01579
قیمت : 2,100,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 720 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01580
قیمت : 8,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 11,000 متر مربع
متراژ زمین : 20,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01581
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01582
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01587
قیمت : 1,250,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,200 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01591
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 3,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01596
قیمت : 950,000,000 تومان
متراژ سوله : 180 متر مربع
متراژ زمین : 264 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01597
قیمت : 230,000,000 تومان
متراژ زمین : 3,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق
جزئیات