شناسه ملک : PMF-01614
قیمت : 24,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,500 متر مربع
متراژ زمین : 20,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01615
قیمت : 835,000,000 تومان
متراژ سوله : 153 متر مربع
متراژ زمین : 380 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01616
قیمت : 4,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,200 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01637
قیمت : 4,500,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01641
قیمت : 600,000,000 تومان
متراژ زمین : 105,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01645
قیمت : 150,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 10,000 متر مربع
متراژ زمین : 680,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01686
قیمت : 650,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00073
قیمت : 70,000,000 تومان
متراژ زمین : 42 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00074
قیمت : 350,000,000 تومان
متراژ سوله : 370 متر مربع
متراژ زمین : 763 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00080
قیمت : 21,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 12,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00082
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00083
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 325 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات