شناسه ملک : PME-03298
اجاره بها : 40,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,500 متر مربع
متراژ زمین : 52,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03281
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03322
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 6,000 متر مربع
متراژ زمین : 9,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03323
اجاره بها : 45,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03324
اجاره بها : 23,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03427
اجاره بها : 15,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03443
اجاره بها : 40,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 360 متر مربع
متراژ زمین : 360 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-03329
اجاره بها : 17,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03439
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 80 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03454
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 8,500 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00068
اجاره بها : 1,200,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 500 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00069
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 500 متر مربع
جزئیات