شناسه ملک : PME-00641
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 16,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00644
اجاره بها : 22,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 38,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00647
اجاره بها : 45,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 7,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00648
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00653
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 140 متر مربع
متراژ زمین : 140 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00656
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00660
اجاره بها : 1,600,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00661
اجاره بها : 3,500,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00663
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 13,000 متر مربع
متراژ زمین : 2,430 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00672
اجاره بها : 12,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 2,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00673
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00674
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 72 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات