شناسه ملک : PME-00137
اجاره بها : 16,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 900 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00146
اجاره بها : 8,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00185
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00191
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 13,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00268
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00288
اجاره بها : 1,200,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 70 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00325
اجاره بها : 700,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 85 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00327
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 4,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00338
اجاره بها : 2,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00339
اجاره بها : 1,700,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00340
اجاره بها : 25,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,800 متر مربع
متراژ زمین : 2,200 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00341
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات