شناسه ملک : PME-00381
اجاره بها : 6,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00385
اجاره بها : 1,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 35 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00386
اجاره بها : 30,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 320 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00387
اجاره بها : 18,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,280 متر مربع
متراژ زمین : 5,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00389
اجاره بها : 6,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00390
اجاره بها : 40,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,100 متر مربع
متراژ زمین : 12,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00392
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 90 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00394
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00395
اجاره بها : 1,200,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00406
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 130 متر مربع
متراژ زمین : 180 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00408
اجاره بها : 300,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00409
اجاره بها : 20,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 190 متر مربع
جزئیات