شناسه ملک : PMF-03230
اجاره بها : 23,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,400 متر مربع
متراژ زمین : 4,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03233
اجاره بها : 100,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 150 متر مربع
متراژ زمین : 120,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03246
اجاره بها : 25,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03298
اجاره بها : 40,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,500 متر مربع
متراژ زمین : 52,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03033
اجاره بها : 8,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 230 متر مربع
متراژ زمین : 230 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03281
اجاره بها : 10,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03297
اجاره بها : 60,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 40,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-03299
اجاره بها : 9,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03302
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 35 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03304
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03308
اجاره بها : 5,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 180 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03322
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 6,000 متر مربع
متراژ زمین : 9,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات