شناسه ملک : PME-00672
اجاره بها : 12,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 2,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00673
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00674
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 72 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00677
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 25,000 متر مربع
امکانات : گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00679
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 7,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00680
اجاره بها : 2,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 95 متر مربع
متراژ زمین : 156 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00685
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00686
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 115 متر مربع
متراژ زمین : 115 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00687
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 250 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00688
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 75 متر مربع
متراژ زمین : 75 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00689
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00691
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 40 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات