شناسه ملک : PME-03620
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 120 متر مربع
امکانات : گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03623
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03626
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03645
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 170 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03656
اجاره بها : 8,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 220 متر مربع
متراژ زمین : 288 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03662
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 20 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03664
اجاره بها : 32,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03666
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 3,300 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03669
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 1,900 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03675
اجاره بها : 48,000,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 3,200 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-03676
اجاره بها : 150,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 11,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03678
اجاره بها : 20,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات