شناسه ملک : PME-00339
اجاره بها : 1,700,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00340
اجاره بها : 25,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,800 متر مربع
متراژ زمین : 2,200 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00341
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 400 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00342
اجاره بها : 1,300,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00344
اجاره بها : 12,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00356
اجاره بها : 500,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 40 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00358
اجاره بها : 1,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00361
اجاره بها : 9,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,100 متر مربع
متراژ زمین : 3,100 متر مربع
امکانات : گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00363
اجاره بها : 500,000 تومان / ماه
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00367
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 90 متر مربع
متراژ زمین : 90 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00369
اجاره بها : 1,200,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 230 متر مربع
متراژ زمین : 230 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00370
اجاره بها : 800,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 100 متر مربع
متراژ زمین : 100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات