شناسه ملک : PME-00406
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 130 متر مربع
متراژ زمین : 180 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00408
اجاره بها : 300,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00409
اجاره بها : 20,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 190 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00412
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00417
اجاره بها : 15,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00429
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00431
اجاره بها : 500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 2,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00442
اجاره بها : 400,000 تومان / ماه
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00443
اجاره بها : 4,200,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 600 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00444
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 410 متر مربع
متراژ زمین : 410 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00446
اجاره بها : 900,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 100 متر مربع
متراژ زمین : 100 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00455
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات