شناسه ملک : PME-00536
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 220 متر مربع
متراژ زمین : 800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00537
اجاره بها : 5,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00538
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 200 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00543
اجاره بها : 4,500,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 520 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00547
اجاره بها : 1,800,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 150 متر مربع
متراژ زمین : 90 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00555
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 250 متر مربع
امکانات : گاز, برق
جزئیات
شناسه ملک : PME-00556
اجاره بها : 5,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00557
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00558
اجاره بها : 3,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 155 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00559
اجاره بها : 5,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 140 متر مربع
متراژ زمین : 264 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00562
اجاره بها : 6,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 1,300 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00572
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 70 متر مربع
متراژ زمین : 70 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات