شناسه ملک : PME-00573
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 140 متر مربع
متراژ زمین : 2,630 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PME-00574
اجاره بها : 1,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 750 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق
جزئیات
شناسه ملک : PME-00583
اجاره بها : 12,000,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 8,500 متر مربع
متراژ زمین : 65,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00610
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 350 متر مربع
متراژ زمین : 1,300 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00611
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00612
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 1,600 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00613
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 520 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00614
اجاره بها : 700,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 180 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00615
اجاره بها : 7,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00625
اجاره بها : 4,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 1,300 متر مربع
متراژ زمین : 2,300 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-00626
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-00627
اجاره بها : 22,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات