امروز ۰۵ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

زیان 31 درصدی سهامداران پالایش یکم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال