امروز ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

آگهی تحدید حدود عمومی

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که به عنوان مجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدیدحدودعمومی امکانپذیر می باشد(ماده66 آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویس آگهی تحدیدعمومی رعایت نکات زیر ضروری است:

پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی هر بخش بهترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت ومساحت آنهاروز یا روزهائی برای تحدید حدود تعیین می شود.

(موضوع مواد61 و62 آئین نامهقانون ثبت) وتاریخ روزتحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاکهای مربوطه قیدشود. در ذیل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود یاحقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است می تواند ظرف مدت 30 روز ازتاریختحدید به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد(ماده20 قانون ثبت)

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال