امروز ۳۱ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۱ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

احمدی گفت: با ملک تجاری به مساحت ۱۸ در ۲۴ می‌توان کسب و کار در حوزه اغذیه فروشی را شروع کرد.

اسدالله احمدی شهریور رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان و مواد غذایی تهران اظهار کرد: با ملک تجاری به مساحت ۱۸ در ۲۴ می‌توان کسب و کار در حوزه اغذیه فروشی را شروع کرد، این در حالی است که سرمایه گذاری در این ملک، بستگی به  اندازه آن ملک تجاری دارد.

رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان و مواد غذایی تهران در ادامه گفت: مدارک مورد نیاز برای این ملک، داشتن اجاره نامه، گواهی نامه، و همچنین اگر ضابطه‌ای از اتحادیه داشته باشد بهتر است.

به گفته احمدی شهریور، منع قانونی برای ایجاد این صنف در مناطق مختلف وجود ندارد.

رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان و مواد غذایی تصریح کرد: بهتر است که این مغازه‌ها در نزدیک چهارراه‌ها و میادین ایجاد نشود.

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب:

تکمیل فرم درخواست عضویت

گفتنی است، تابعیت جمهوری اسلامی ایران (در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور).

اصل و کپی برابر اصل شده هرگونه قرارداد اجاره یا مبایعه‌نامه عادی یا رسمی قبض رسید اجاره معتبرویا حکم قطعی دادگاه مبنی برالزام به تنظیم سند بنام متقاضی (یکسری).

اصل وکپی سندمالکیت ودرصورت داشتن پروانه‌کسب دیگری ارائه جواز کسب قبلی واحد صنفی.

تبصره یک: در صورتیکه متقاضی مالک باشد، ارائه اصــل و کپــی سند مالکیت و بنچاق الزامیست.

تبصره دو: تصویر اسناد مالکیت حتما میبایست توسط مجتمع‌های قضائی برابر اصل گردد.

تبصره سه: دارندگان اسناد عادی میبایست تعهدی محضری دال‌بر پذیرش هرگونه مسئولیت کیفری و حقوقــی ناشی از عدم انطباق مدارک ارائه شده با موازین قانونی را به اتحادیه تسلیم نمایند.

اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه (دوسری).

اصل وکپی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد (دوسری‌پشت ورو).

اصل وکپی کارت ملی (دوسری پشت ورو).

عکس ۴×۳ جدید پشت‌نویسی شده (۱۲ قطعه از یک نگاتیو).

فیش تلفن واحد صنفی جهت تشخیص کدپستی ده رقمی.

ارائه سوابق کاربری تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی.

ارائه هرگونه مدرکی دال برتشکیل پرونده و یا کپی فیش پرداختی مالیات بردرآمد سال‌های قبل از تقاضا (یک سری).

ارائه آخرین مدرک تحصیلی یاحداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یاسوادخواندن ونوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنهااز ۵۰ سال به بالامی باشد).

ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری.

ارائه گواهی عدم اعتیاد.

کسب موافقت اداره نظارت براماکن عمومی (دریافت موافقت‌نامه یاد شده مستلزم تشریفاتی است که درصفحات بعدی به آن اشاره خواهد شد).

برای جلوگیــری ازمراجعات مکـــرر وطــولانی شدن مراحــل اخذپروانه کسب درهنگام تکمیل‌فرم تقاضای پروانه کسب، مدارک‌مشروحه فوق الذکر رابصورت کامل تهیه وبه مسئول تکمیل پرونده ارائه کنند.

حضورشخص متقاضی‌درهنـــگام تکمیـل فــرم‌درخواست‌الزامی است.

تبصره: صدورپروانه کسب برای‌افرادحقیقی ویاحقوقی‌باارائه وکالتنامه ممنوع است.

توجه: بعدازدریافت تقاضــای عضـویت، اتــحادیه‌ ظرف‌حداکثــر ۱۵ روز اداری نظر خود را مبنی بر رد یا قبول عضویت به متقاضی اعلام کنند، سپس متقاضی موظف است ظرف حداکثرمدت سه ماه تمام مدارک موردنیاز راتکمیل وبه اتحادیه تسلیم دارد در غیر این صورت متقاضی جدیدمحسوب خواهد شد.

پس‌از انجام بازرسی و بررسی و تطبیق مدارک‌ تسلیمی مبالغ مربوط به اخذ پروانه کسب به شماره حساب‌های ذیل واریز و اصل و کپی فیش‌های بانکی به مسئول پرونده می‌باید تحویل داده شود.

افتتاح حساب متمرکز اصناف در یکی از شعب بانک ملت (با توجه به اجباری شدن استفاده از ملت کارت اصناف از ابتدای سال ۸۹).

فرم‌های مذکور توسط مسئول مربوطه تحویل خواهد شد و پس از اعلام پذیرش عضویت و قبولی در خواست، پوشه‌ تشکیل‌شده جهت ثبت کامپیوتری تنظیم و پس‌از ۲ روز استعلامات مربوط‌به عدم سوءپیشینه‌و عدم اعتیاد و استعلام از اتحادیه‌های قبلی به متقاضی‌تسلیم تا ایشان پاسخ استعلامات فوق را قبل از انقضای زمان قانونی به اتحادیه تحویل دهند.

توجه: نظربه‌اینکه‌مدت اعتبار گواهی عدم اعتیاد یک ماه می‌باشد و اخذ گواهی عدم سوءپیشینه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد، به منظور عدم ابطال مدت اعتبار گواهی یادشده میبایست ابتدا با در دست داشتن مدارک انگشت‌نگاری به شرح ذیل به یکی از مراکز پلیس +۱۰ مراجعه و پس‌از اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه برای دریافت گواهی عدم اعتیاد به یکی از مراکز بهداشتی (آزمایشگاه) مراجعه کنند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال