امروز ۲۶ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

قیمت :

تومان
تومان

متراژ سوله :

COM_JEA_FIELD_SURFACE_UNIT_M2
COM_JEA_FIELD_SURFACE_UNIT_M2

متراژ زمین :

COM_JEA_FIELD_SURFACE_UNIT_M2
COM_JEA_FIELD_SURFACE_UNIT_M2

امکانات :