اعتبار قانونی اسناد مالکیت معارض

 

مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی:

مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی:

غصب چیست؟