نتیجه تصویری برای تفکیک املاک

تفکیک املاک

در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته می شود اصطلاح تفکیک در

حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آنها فرق دارد زیرا در افراز تعداد

مالکین مشاعی بایداز 2نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد

میتوان آنرابه قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد تفکیک نماید.

 

بررسی مراحل و روش تفکیک املاک

اصطلاح تفکيک درحقوق جديد ايران پديد آمده و به مفهوم افراز و تقسيم نزديک است . لکن با آنها فرق دارد زيرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افراز بايد حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکيک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد بعبارت ساده تر در افراز تعداد مالکين مشاعی بايد از 2 نفر بيشتر باشند ولی در تفکيک حتی يک نفر هم که مالک ششدانگ ملکی باشد می تواند آن را به قطعات متعددی که قانونا مقدور باشد تفکيک نمايد که روش انجام عمل تفکيک به شرح زير بيان می شود :

متقاضی بايد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ تقاضای تفکيک آن را به ضميمه نقشه تفکيک ملک که خود موظف به تهيه آن می باشد به ثبت محل تسليم دارد .

تقاضا پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت ضميمه شدن به پرونده و اقدام لازم به ترتيب به شعبه بايگانی و يکی از نمايندگان ارجاع می گردد .

نماينده پس از ملاحظه تقاضا و بررسی پرونده ثبتی نقشه ارائه شده به وسيله متقاضی را طی نامه ای جهت تاييد و موافقت با تفکيک به شهرداری محل ارسال می دارد .

نامه تهيه شده پس از انقضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله دفتر انديکاتور به ضميمه نقشه به شهرداری ارسال و پرونده تا وصول پاسخ شهرداری به بايگانی جهت ضبط اعاده می گردد .

تذکر 1 : چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ ارسال نقشه به شهرداری پاسخی از ناحيه آن مرجع واصل نشود حسب مراجعه و تقاضای متقاضی اداره ثبت می تواند راساً مبادرت به تفکيک نمايد .

پس از وصول پاسخ شهرداری منضم به نقشه تاييد شده و ثبت آن در دفتر انديکاتور حسب دستور مسئول اداره تاريخ مراجعه بعدی متقاضی برای عزيمت به محل و انجام عمليات تفکيک تعيين و به او ابلاغ و پرونده جهت ضبط تا روز مذکور به بايگانی ارسال می شود .

در روز مقرر و با مراجعه متقاضی بايگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او نماينده و نقشه برداری را جهت عزيمت به محل و انجام عمل تفکيک تعيين می نمايد .

بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر بوده و به نماينده و نقشه بردار فوق العاده ماموريت و هزينه سفر تعلق گيرد متقاضی موظف است آن را به شرحی که در مباحث قبل توضيح داده شد در حساب سپرده نزد بانک ملی واريز نمايد .

آنگاه نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت و پس از استقرار در محل و معرفی ملک وسيله متقاضی نماينده حدود آن را با مجاورين و سوابق ثبتی تطبيق و درصورتيکه قطعات تفکيکی داخل در محدوده ملک باشند و اختلافی با مجاورين ملاحظه نگردد نقشه بردار نقشه تفکيکی را با توجه به نقشه تاييد شده شهرداری ترسيم و قطعات تفکيکی را به نرخ منطقه ای ارزيابی و نماينده صورتجلسه تفکيکی را تهيه مراتب را طی گزارشی به اطلاع مسئول اداره می رسانند .

در صورتجلسه تفکيکی ابتدا بايستی جريان ملک و سپس حدود و مشخصات کل ملک آنگاه حدود و مشخصات قطعات تفکيکی با تعيين شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت به ترتيب نوشته شود و نماينده و نقشه بردار و متقاضی آن را امضاء نمايند .

متصدی دفتر بازداشتی پس از انجام گواهی لازم مبنی بر عدم بازداشت پرونده را به حسابداری ارسال می دارد . متصدی حسابداری هزينه تفکيک را برمبنای بهای مندرج در برگ ارزيابی تنظيم شده وسيله نقشه بردار محاسبه و قبض مربوطه را صادر و جهت واريز در بانک ملی به متقاضی تسليم می دارد .

متقاضی پس از واريز هزينه تفکيک در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده شود .

متصدی حسابداری پس از ضميمه نمودن قبض مربوطه به واريز هزينه تفکيک به پرونده و گواهی وصول آن ، آن را جهت اقدام بعدی نزد مسئول اداره ارسال می دارد .

مسئول اداره پس از کنترل و بررسی عمليات انجام شده صورتجلسه تفکيکی را امضاء و همراه با پرونده به دفتر انديکاتور می فرستد .

متصدی دفتر انديکاتور پس از درج شماره بر صورتجلسه آن را عطف به سابقه به دفترخانه درخواست کننده تفکيک ارسال و پرونده را جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی اعاده می دهد .

 

 

روش انتشار آگهی تحديد عمومی

بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی رعايت نکات زير ضروری است:

پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش بترتيب شماره املاک تهيه و برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود، بدين معنی که ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا برای چند پلاک يک روز برای تحديد اختصاص داده شود (موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.

در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد دقت شود که فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد (ماده 20 قانون ثبت).

مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نمايد پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه ای که آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگری از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر يک از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی می نمايد، و نيز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود که او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگانی ارجاع می نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.

 

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.

 

Image result for ‫بازداشت املاک‬‎

بازداشت املاک

 املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاکم ودادسراهای عمومی و انقلاب وشعب بازرسی  و اجرای ثبت  و دادگستری قابل بازداشت می باشند.

 

روش بازداشت املاک ثبت شده از مراجع صلاحيتدار

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبيل محاکم و دادسراهای عمومی انقلاب و شعب بازپرسی و اجرای ثبت و دادگستری قابل بازداشت می باشند که روش عملی آن بشرح زير است:

تقاضای بازداشت پس از ارائه به ثبت محل وقوع ملک حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور شده سپس برای ضميمه شدن به پرونده و اقدام بترتيب به بايگانی و دفتر بازداشتی و پاسخ استعلامات ارجاع می گردد.

متصدی دفتر تقاضای بازداشت را در دفتر انديکاتور ثبت و آن را به بايگانی ارسال و در آنجا پس از ضميمه شدن به پرونده به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات اعاده می گردد.

متصدی دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات با ملاحظه پرونده ثبتی و ثبت دفتر املاک پس از احراز مالکيت مالک پاسخ لازم را که معمولا بصورت فرم می باشد تهيه و مراتب بازداشت را در ثبت دفتر املاک مربوطه و پيش نويس سند مالکيت اخبار و قيد و پيش نويس را به مهر بازداشت شد ممهور و موضوع بازداشت را در سند مالکيت نيز در صورت ارائه ثبت نموده سپس مراتب را در رديف مربوطه به دفتر بازداشتی قيد و شماره رديف دفتر مذکور را در نامه بازداشتی درج می نمايد.

در اين نامه که عنوان مرجع درخواست کننده بازداشت تهيه می شود بايستی ضمن اشاره به شماره تقاضانامه بازداشت مشخصات کامل ملک و مالک و همچنين ميزان مبلغ يا موضوعی که ملک در ازاء آن بازداشت شده قيد گردد.

نامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور همراه با اصل سند در صورت ارائه به مرجع تقاضاکننده اعاده و پرونده جهت ضبط در رديف خود به بايگانی برگشت می شود.

 

روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده

بديهی است املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند اعم از اينکه دارای سند مالکيت باشند يا نباشند حسب درخواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد. بدين ترتيب که پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بايستی در جوف پاکت دربسته بوده و دارای مشخصات زير باشد:

الف - ممهور به مهر مرجع تقاضاکننده باشد.

ب - اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت گرديده شده باشد.

ج - مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع آن و درصورتيکه ملک دارای سند مالکيت باشد شماره ثبت و صفحه آن قيد شده باشد.

آنگاه نامه حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور می گردد و برای ضميمه نمودن پرونده مربوطه به بايگانی ارسال در آنجا پرونده امر استخراج و همراه با نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود.

در شعبه مذکور متصدی مربوطه پس از بررسی و تطبيق مشخصات مندرج در نامه با سوابق پرونده و حصول اطمينان از صحت موضوع مبادرت به تهيه نامه رفع بازداشت می نمايد. در اين نامه که می بايستی عنوان مرجع تقاضاکننده نوشته شود علاوه بر اشاره به شماره تقاضای رفع بازداشت به شماره نامه قبلی ثبت محل که بموجب آن ملک بازداشت شده نيز اشاره می گردد و مشخصات کامل ملک و مالک در آن قيد می شود.

سپس اظهارنامه ملک به مهر رفع بازداشت ممهور و شماره تقاضای رفع بازداشت در مقابل مهر قيد آنگاه مراتب رفع بازداشت در دفتر بازداشتی در مقابل همان رديفی که ملک قبلا بازداشت شده ثبت می گردد و درصورتيکه ملک دارای سند مالکيت باشد مراتب رفع بازداشت در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه و پيش نويس سند مالکيت درج و چنانچه سند مالکيت نيز ارائه گردد اگر مراتب بازداشتی در آن مرقوم شده باشد رفع بازداشت نيز در آن قيد و تمامی موارد فوق به امضاء مسئول مربوطه می رسد.

آنگاه نامه را مسئول مربوطه امضاء و متصدی دفتر انديکاتور آن را در مقابل همان شماره ای که تقاضای رفع بازداشت را در دفتر ثبت نموده خارج و به مرجع تقاضاکننده ارسال می نمايد سند مالکيت نيز بر فرض ارائه به مالک آن تسليم می گردد. و در خاتمه پيش نويس نامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می شود.

 

 

 

نتیجه تصویری برای املاک جاری

املاک جاری

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشند بديهی است صدور سند مالکيت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذير است که تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپری شده باشد .

 

 

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفتار املاک

۱ـ قبول درخواست صدور سند مالکیت از متقاضی و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده

 توسط مسئول اداره.

۲ـ تحویل پرونده به نماینده ثبت توسط بایگانی جهت رسیدگی و کنترل نقل و انتقالات احتمالی .

۳ـ ارجاع به بایگانی برای گواهی صحت چاپ و انتشار آگهی ها ی نوبتی و تحدیدی وعدم وصول

واخواهی و عدم وجود اورتق خارجی ضمیمه نشده و قید عین عبارت آگهی های نوبتی وتحدیدی

و شماره تاریخ و نام روزنامه ناشر آگهی در پیش نویس سند مالکیت.

۴ـ ارجاع به دفتر املاک باز داشتی جهت بررسی و گواهی عدم باز داشت و بند «ز» و نظایر آن .

۵ـ رسیدگی نهائی وسیله مسئول اداره و دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضای پیش نویس سند

 مالکیت.

۶ـ در صورتیکه ملک دارای برگ ارزیابی معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بهاء سند

 مالکیت براساس برگ ارزیابی به حسابداری ارجاع شود.

۷ـ چنانچه ملک ارزیابی نشده باشد بدواً دستور ارزیابی وسیله مسئول اداره صادر و پس از ارزیابی پرونده

 جهت پرداخت حقوق دولتی و بهاءسند مالکیت به حسابداری ارجاع می گردد.

۸ـ حقوق دولتی متعلقه و بهاءسند مالکیت وسیله متقاضی در بانک پرداخت و فیش مربوطه ضمیمه 

 پرونده می گردد.و سند مالکیت پیش نویس آن از نظر عدم بدهی به گواهی حسابداری برسد.

۹ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر مربوطه.

۱۰ـ ارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر جاری و مرکز و تحریر سند مالکیت

 به یکی از متصدیان دفتر املاک.

۱1ـ ثبت پیش نویس در دفاتر جاری و مرکز وسیله متصدی دفتر املاک.

۱۲ـ تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.

۱۳ـ انعکاس مراتب ثبت در پیش نویس سند مالکیت و گواهی آن بعد از تحریر سند وسیله متصدی

 دفتر املاک.

۱۴ـ بررسی وامضاء پیش نویس سند مالکیت وسیله رئیس ثبت.

۱۵ـ ارسال پرونده به بایگانی بعد از مضاء رئیس ثبت.

۱۶ـ ثبت سند در دفتر تسلیم و پلمپ آن در وقت مذاجعه مالک وسیله بایگانی.

۱۷ـ تسلیم سند به مالک بعد از احراز هویت و شناسائی مالک در قبال اخذ رسید از آن در پیش نویس

 سند مالکیت و دفتر تسلیم اسناد وسیله بایگانی.

۱۸ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در شعبه بایگانی

 

نتیجه تصویری برای عرصه واعیان

اعیان

عيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمين ساخته می شود اطلاق می گردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمين خود دلالت بر عرصه و اعيان را می نمايد ولی در ثبت مراد از اعيان مستحدثاتی است که روی ملک (زمين) بنا می گردد .

 

با اين تعريف اگر فردی که نسبت به زمين مالکيت رسمی و قانونی دارد و ملک او در جريان ثبت باشد حق احداث اعيانی و دريافت سند مالکيت آن را بموجب سند رسمی به ديگری واگذار نمايد دارنده حق اعيانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است تقاضای صدور سند مالکيت نسبت به اعيان احداثی خود را بنمايد 

بديهی است صدور سند مالکيت نسبت به اعيان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشريفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک ( عرصه ) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهدبود . ( ماده 104 مکرر آئين نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365 ) .

 

 

صدور سند مالکیت اعیانی به ترتیب زیر انجام می شود :

 

متقاضی بايد تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالکيت اعيان را همراه با مدارک زير به ثبت محل تسليم دارد :

رئيس ثبت تقاضا و ضمائم آن را بررسی و ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور مراتب را به يکی از نمايندگان ارجاع می نمايد .

الف - اصل سندی که بموجب آن حق احداث اعيانی و دريافت سند اعيان رسما به او واگذار شده

ب - فتوکپی شناسنامه خود

ج - مشخصات کامل و آدرس مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی

پس از ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور متصدی دفتر آن را با ضمائم مربوطه اش به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی را ضميمه نمايند .

در بايگانی پرونده امر از رديف خود استخراج و همراه با تقاضا و ضمائم جهت اقدام بعدی نزد نماينده تعيين شده ارسال می گردد .

نماينده پرونده را بررسی و پس از حصول اطمينان از عدم صدور سند مالکيت نسبت به اعيان درصورتيکه اشکالی برای ادامه عمليات ثبتی ملاحظه ننمايد روز معاينه محل را تعيين و مراتب را طی اخطاری خطاب به مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی اعلام می نمايد . در اين اخطار که خطاب به مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی نوشته می شود در آن تصريح می گردد که در روز تعيين شده نسبت به اعيانی احداثی متقاضی تعيين حدود بعمل خواهد آمد و از نامبردگان دعوت می شود که در محل وقوع ملک يا اداره ثبت جهت عزيمت به محل حضور يابند و خاطرنشان می نمايد که عدم حضور آنان مانع از انجام عمليات ثبتی نخواهد بود .

اخطارها پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديکاتور شماره خورده و صادر می شود و جهت ابلاغ به افراد مذکور به مامور ابلاغ تسليم می گردد و پرونده مربوطه همراه با سوابق تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده و روز معاينه محل جهت ضبط به بايگانی ارسال می شود .

توضيح : چنانچه مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی و ملک خارج از حوزه شهری باشند اخطارها جهت ابلاغ به پاسگاه ژاندارمری مربوطه ارسال می شوند.

مامور ابلاغ موظف است در اسرع وقت اخطارها را به مخاطبين ، که شرح آنها گذشت ابلاغ نموده و نسخ رويت شده را با قيد امضاء و گواهی لازم به مسئول اداره ارائه نمايد و مسئول اداره پس از ملاحظه و حصول اطمينان از صحت ابلاغ اخطارها دستور ضبط آنها را در پرونده ثبتی مربوطه می دهد .

اخطارها جهت ضبط در پرونده به بايگانی ارسال می شود و در پرونده مربوطه ضبط می گردد . در روز تعيين حدود ، متقاضی به ثبت مراجعه می نمايد تا نماينده و نقشه بردار را به محل وقوع ملک ببرد بعد از مراجعه متقاضی پرونده جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد رئيس اداره فرستاده می شود و رئيس ثبت با مراجعه به دفتر تعيين اوقات کار را به يکی از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع می نمايد تا در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت نمايند بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد متقاضی بايستی فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را به ميزان مدتی که از طرف رئيس ثبت تعيين می شود به حساب سپرده ثبت واريز نمايد که در اين صورت پرونده به حسابداری ارسال می شود و در آنجا فوق العاده ماموريت و هزينه سفر متعلقه محاسبه و فيش مربوطه صادر و به متقاضی تسليم می شود تا در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است واريز نمايد . پس از توديع فوق العاده مذکور و ارائه فيش آن وسيله متقاضی نسخ لازم در پرونده امر ضبط و نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند .

پس از حضور در محل وقوع ملک متقاضی حدود ملک را معرفی و نماينده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعيانی تطبيق و نقشه بردار حدود و نقشه ملک را برداشت و اعيانی احداثی را به قيمت منطقه ای ارزيابی می نمايد و به متقاضی وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارند .

سپس نماينده صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت اعيان را تهيه و امضاء نموده و همراه با نقشه ملک که وسيله نقشه بردار ترسيم و امضاء شده به ضميمه برگ ارزيابی تنظيمی وسيله نقشه بردار و متقاضی طی گزارشی همراه با پرونده ثبتی مربوطه مراتب را به استحضار رئيس اداره می رساند .

ترتيب تنظيم صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت اعيان بدين نحو است که نام و نام خانوادگی مالک اعيان و حدود و ساير مشخصات اصل ملک اعم از شماره پلاک فرعی و اصلی و محل وقوع آن با قيد کلمه اعيانی در صورتجلسه تعيين حدود نوشته می شود و در پيش نويس سند مالکيت اعيان نيز علاوه بر قيد مشخصات کامل مالک اعيانی حدود مشخصات اصل ملک وجريان پرونده ثبتی بطور خلاصه و چگونگی واگذاری حق احداث اعيانی به متقاضی و شماره سند مربوطه نوشته می شود و صورتجلسه تعيين حدود را نماينده و نقشه بردار و متقاضی تواما و پيش نويس سند مالکيت را نماينده امضاء می نمايند .

رئيس ثبت گزارش نماينده را ملاحظه و صورتجلسه تعيين حدود را بررسی و پيش نويس سند مالکيت را با پرونده کنترل نموده درصورتيکه اشکالی به نظرش نرسيد دستور می دهد صورتجلسه تعيين حدود در دفتر انديکاتور ثبت شود و حسابداری فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را پرداخت نمايد که پس از ثبت صورتجلسه تعيين حدود در دفتر انديکاتور پرونده جهت پرداخت فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود .

در حسابداری متصدی سند هزينه لازم را تنظيم و فوق العاده متعلقه را طی چکی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز رسيده باشد به نماينده و نقشه بردار پرداخت می نمايد .

در اين مرحله پرونده همراه با سوابق جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی به بايگانی ارسال می شود .

توضیح : بديهی است چنانچه بين مجاورين اعيانی مورد اقدام با متقاضی اختلافی نباشد و مدعی و اعتراضی هم وجود نداشته باشد رعايت زمان واخواهی موردی نخواهد داشت و بعد از اينکه مسئول اداره پرونده را بررسی نمود پيش نويس سند مالکيت را امضاء و دستور ثبت آن را در دفتر املاک صادر می نمايد .

آنگاه پرونده به حسابداری ارسال می شود تا حقوق دولتی متعلقه محاسبه و فيش مربوطه تنظيم و به متقاضی تسليم گردد .

متقاضی پس از پرداخت حقوقی دولتی متعلقه که عبارت از حق ثبت اعيانی و ساير حقوق ديگر و بهاء دفترچه سند مالکيت می باشد نسخ فيش پرداختی را به حسابداری ارائه می نمايد تا ضميمه سابقه شود و سپس پرونده برای اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می گردد .

در دفتر املاک چنانچه عرصه سابقه ثبت در دفتر املاک را داشته باشد مراتب احداث اعيانی در همان ثبت و صفحه عرصه با توضيح موضوع قيد و ثبت می گردد و چنانچه عرصه ثبت دفتر املاک نشده باشد حدود و مشخصات اعيانی ملک برابر با صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت بنام متقاضی در ثبت و صفحه جاری دفتر املاک ثبت و سپس سند مالکيت آن تحرير می شود .

بعد از انجام تشريفات ياد شده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاک و سند مالکيت را امضاء می نمايد سپس پرونده به بايگانی ارسال می شود تا سند مالکيت در قبال اخذ رسيد به متقاضی تسليم شود . در بايگانی سند مالکيت ابتدا نخ کشی و پلمپ می شود سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او صورت می پذيرد سند مالکيت در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد .

 

در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگانی ضبط می شود .