امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نتیجه تصویری برای نمونه چک بانکی

چک چیست؟

تعریف چک به لحاظ قانونی در موضوعات کیفری عبارت از:

سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.

چك بانكي چيست؟

مشتريان براي اطمينان از انتقال وجوه ، جلوگيري از نگراني حمل فيزيکي پول تمايل دارند با استفاده از چک بانکي اين عمل را انجام دهند ، در اين صورت با تقاضاي مشتري شعب در قبال وجه نقد يا برداشت از سپرده اقدام به صدور چک بانکي در وجه شخص مورد نظر وي، قابل پرداخت در کليه شعب بانک مي نمايد.

 

چک بانکي:

عبارت از چکي است که هر يک از شعب بانک، عهده شعب ديگر، در وجه اشخاص حقيقي/ حقوقي در مقابل واريز وجه نقد يا برداشت از هر نوع سپرده صادر نمايند.

متصدي باجه : عبارت است از کارکناني که وظيفه ارائه خدمات بانکي و پاسخگويي به مشتريان را به عهده دارند و به صدور انواع حواله هاي بانکي مبادرت مي ورزند.

پرفراژ چک: عبارت است از درج نمودن مبلغ چک در متن آن 

 

نحوه صدور چک بانکي :

1-شعبه در ابتدا نسبت به افتتاح سپرده از نوع 334 با شماره مشتري 100 به نام "حساب چک  بانکي فروخته شده" تنها براي يک بار اقدام مي نمايد.

2- متقاضي، فرم درخواست صدور چک بانکي را تکميل مي نمايد.

3- فرم تکميل شده فوق توسط متصدي باجه شعبه کنترل مي گردد

4-احراز هويت دقيق و کامل متقاضي ، خصوصاً در رابطه با مبالغ واريز نقدي مشمول دستورالعمل مبارزه با پولشويي الزامي مي باشد.

تبصره: در صورتيکه متقاضي وجه چک بانکي را از حساب خود در شعبه پرداخت نمايد کارمزدي به آن تعلق نمي گيرد.

5- متصدي باجه شعبه پس از دريافت وجه چک بصورت نقدي (مطابق با فرم نقدي / برداشت)يا برداشت از حساب ضمن کنترل فرم تکميل شده، آن را براي صدور چک به مسئول حسابداري يا معاون حسابداري شعبه تحويل مي نمايد.(بدون دخالت متقاضي)

6- حسابدار يا معاون حسابداري شعبه، پس از کنترل هاي لازم و تنظيم چک به نحوي که امکان هيچ گونه حذف و يا اضافه اي در مندرجات چک ميسر نباشد ، با قرار دادن يک برگ کاربن در پشت چک ، آن را پرفراژ مي نمايد که در اين صورت ارقام چک ، هم در متن چک و هم در ظهر چک حک مي گردد و سپس با استفاده از نوارچسب ، اعداد پرفراژ شده حروفي و عددي را پوشانده پس از امضاء هاي مجاز و کنترل نهايي تحويل متصدي مربوطه مي نمايد.

7-  متصدي باجه پس از امضاء و يادداشت سريال چک بر روي فرم با اخذ امضاء تحويل مشتري مي نمايد.

 

پرداخت وجه چک هاي بانکي (عهده شعب بانک)

1- در هنگام مراجعه متقاضي جهت دريافت وجه چک بانکي ، شعبه به شرح زير عمل مي نمايد:

2- احراز هويت متقاضي با مدرک معتبري از قبيل ، شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه  وکارت ملي

3- براي اطمينان از صحت در مورد مبالغ بيش از 20 ميليون ريال ، اخذ تأييديه تلفني از شعبه صادر کننده چک بانکي لازم است.

4- پرداخت وجه چک به متقاضي مانند ساير چک ها

تبصره: در صورتي که متقاضي بخواهد وجه چک بانکي را به حساب خود در شعبه منظور نمايد لازم است پس از ظهر نويسي چک و انجام اقدامات لازم ، چک مزبور را تسليم متصدي باجه نمايد.براي صدور چک بانکي رعايت نکات ذيل ضروري مي باشد:

5- صدور چک بانکي در وجه حامل ممنوع مي باشد

6- چک هاي بانکي همانند ساير چک ها، از طريق ظهر نويسي با رعايت کنترل تسلسل ظهر نويسان و احراز  هويت گيرنده نهايي وجه و بدون رمز گذاري قابل انتقال است.

7- چک بانکي تا مدت 6 ماه در شعبه محال عليه قابل پرداخت است و پس از سپري شدن مدت مذکور فقط در شعبه صادر کننده قابل وصول مي باشد.

8- چک هاي بانکي بايد به تاريخ روز صادر شوند.

9- چک هاي بانکي بايد با دو امضاء صادر گرديده و به مهر شعبه ممهور شوند.

10- تحويل چک بانکي به متقاضيان بايد در قبال اخذ رسيد صورت گيرد.

  

وصول از طريق پاياپاي:

1- چک هاي بانکي صادره ساير بانک ها ازطريق  اتاق پاياپاي اسناد بانکي قابل وصول مي باشد.

2- دستور عدم پرداخت چک بانکي

3- در صورتيکه خريدار، ذينفع چک بانکي و يا قائم مقام قانوني آنان به شعب مراجعه و کتباً    چک مفقودي، سرقت، کلاهبرداري و ... (مطابق ماده 14 قانون چک) اعلام نمايند، بايد از طريق سيستم و در صورت عدم پرداخت، از پرداخت آن در آينده جلوگيري گرديده و متقاضي نيز ظرف يک هفته گواهي فقدان چک را از مراجع قانوني به شعبه تسليم نمايند در غير اين صورت عدم پرداخت چک ملغي مي گردد.

تبصره: در صورتيکه چک قبلاً پرداخت گرديده باشد، موضوع به متقاضي اعلام و ايشان در صورت نياز مي توانند با مراجعه به مراجع قضايي از مشخصات ظهرنويسي آگاهي يابد.

4-6-2- پرداخت وجه چک مفقودي به خريدار يا ذينفع و يا هر شخص ديگري منوط به دستور مراجع قضايي مي باشد. لذا شعب با دريافت دستور مراجع قضايي، چک قبلي را براساس دستور مرجع قضايي پرداخت و چک جديدي به نام ذينفع صادر گردد.

4-6-3- در صورتيکه چک مفقودي به بانک ارائه گردد، ضمن احراز مالکيت و هويت ارائه دهند، گواهي عدم پرداخت با درج علت برگشتي و مشخصات شخص جلوگيري کننده از پرداخت آن، صادر که    نسخه اول به ضميمه چک به ارائه دهنده تسليم، نسخه دوم جهت دستور دهنده و نسخه سوم بايگاني گردد.

4-6-4- کارمزد صدور گواهي عدم پرداخت مطابق دستورالعمل تعرفه خدمات بانک از مشتري اخذ مي گردد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال