امروز ۰۵ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

انواع پهنه هاي ملکي موجود در ايران چيست؟

مهمترين سند اجرايي طرح راهبردي - ساختاري (جامع) شهر، براي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهاي بلندمدت توسعه و عمران شهر تهران در زمينه هدايت و کنترل نحوه استفاده از اراضي شهري، تحولات کالبدي و نحوه ساخت و ساز در محدوده شهر با اتکاء به شيوه پهنه بندي، محسوب مي گردد.

 

نظام پهنه بندي در طرح جامع جديد شهر تهران

" پهنه بندي شهر تهران" به منظور جلوگيري از تداخل غيرضروري و نامناسب کارکردها و کاربري ها و ارتقاء کيفيت و کارايي محيط شهري تدوين شده است.

نحوه استفاده از اراضي در سطح شهر تهران براساس ضوابط مشخص، در چهار پهنه متمايز و کلان به شرح زيرتعريف شده است: 

1- R  نماد پهنه کلان مسکونی است.

2- M نماد پهنه کلان مختلط(مسکونی/تجاری)است.

3- S نماد پهنه کلان فعالیت(اداری/تجاری)است.

4- G نماد پهنه کلان حفاظت(سبز/باز)است. 

محدوده هايي از شهرکه کاربري غالب آن مسکوني بوده و به غير از قطعات و پلاک هاي خالص مسکوني، شامل شبکه معابر و دسترسيها و خدمات (اعم از غيرانتفاعي و انتفاعي) پشتيبان سکونت است. در اين پهنه به منظور تأمين امنيت و آرامش، اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي، استقرار طيفي گسترده از فعاليت ها ممنوع و يا مشروط بوده و صرفاً استقرار فعاليت هاي تجاري و خدمات شامل؛ فضاي سبز، آموزشي، بهداشتي - درماني، فرهنگي، مذهبي، تفريحي - گردشگري، ورزشي و پارکينگ هاي عمومي در مقياس محلات و نواحي، مرتبط با نياز هاي اوليه ساکنان، مجاز است.

علاوه بر اين در اين پهنه سعي شده است، به منظور کاهش تقاضاي سفر و افزايش سرزندگي در محيط هاي مسکوني، ضمن ساماندهي واحدهاي تجاري و تمرکز نسبي در مراکز محلات، استقرار واحدهاي خرد تجاري درجهت رفع مايحتاج روزمره ساکنين در نزديکترين فاصله و به نحو مناسب و صرفا در مقياس محلات نيز تأمين گردد.

 

پهنه کلان سکونت (R)، شامل 

دو پهنه اصلي "مسکوني عام" و "مسکوني ويژه" است

پهنه اصلي "مسکوني عام"  با کدهاي يک رقمي (R1 ) و شامل 3 پهنه با کد دو رقمي :

1- پهنه مسکوني با تراکم کم (R11)

به دو زيرپهنه با کد سه رقمي (R111) و (R112) طبقه بندي شده است.

در اين كد ها ضوابط كلي ساخت و ساز تا سه طبقه با حد اكثر تراكم 180 درصد تعريف شده است.

2- پهنه مسکوني با تراکم متوسط (R12)

به دو زيرپهنه با کد سه رقمي (R121) و (R122) طبقه بندي شده-است.

در اين كد ها ضوابط كلي ساخت و ساز تا پنج  طبقه با حد اكثر تراكم  300 درصد تعريف شده است.

3- پهنه مسکوني با تراکم زياد (R13)

به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R131) طبقه بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز تا شش  طبقه با حد اكثر تراكم  360 درصد تعريف شده است.

پهنه اصلي "مسکوني ويژه "  با کدهاي يک رقمي (R2 ) و شامل 6  پهنه با کد دو رقمي :

 

پهنه مسکوني ارزشمند روستائي (R21)

به دو زيرپهنه با کد سه رقمي (R211) و (R212) طبقه بندي شده-است.

در اين كد ها ضوابط كلي ساخت و ساز تا سه طبقه با حد اكثر تراكم 120 درصد تعريف شده است.

 

پهنه مسکوني ارزشمند تاريخي (R22)

به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R221) طبقه بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز تا دو طبقه با حد اكثر تراكم 100 درصد تعريف شده است.

 

 

پهنه مسکوني ارزشمند معاصر (R23)

به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R231) طبقه بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز ،  تثبيت وضع موجود طبق طرح هاي قبلي مصوب تعريف شده است.

 

پهنه مسکوني ارزشمند سبز (R24)

به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R241) طبقه بندي شده است.

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز تا چهار طبقه با حد اكثر تراكم  10  درصد تعريف شده است.

 

پهنه مسکوني ويژه پهنه مرکزي شهر (R25)

به يك زيرپهنه با کد سه رقمي (R251) طبقه بندي شده است. 

در اين كد ضوابط كلي ساخت و ساز تا پنج  طبقه با حد اكثر تراكم  250  درصد تعريف شده است.

 

پهنه مسکوني ويژه محورهاي شهري (R26)

به سه زيرپهنه با کد سه رقمي (R261) و (R262) و  (R263)  طبقه بندي شده است.در اين كدها

ضوابط كلي ساخت و ساز تا هشت  طبقه با حد اكثر تراكم  320  درصد تعريف شده است.

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال