امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نتیجه تصویری برای اراضی آیش

اراضی آیش

 به اراضی می گویند که : 

 اولا زمینی که بالفعل مالک دارد.

ثانیا مزروعی است.

ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد .

 

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال