نتیجه تصویری برای اراضی آیش

اراضی آیش

 

 به اراضی می گویند که :

 

 

 اولا زمینی که بالفعل مالک دارد.

ثانیا مزروعی است.

ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد .