امروز ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 نتیجه تصویری برای اجرت المسمی و اجرت المثل

تفاوت اجرت المسمی و اجرت المثل

مرسوم است هنگامی که مالک قصد واگذاری منافع مالش را به دیگری دارد؛ فی‌مابین موجر و مستأجرقرارداد اجاره منعقد می‌شود‌ و به طور معمول میزان اجاره بها در قرارداد قید می‌گردد.عوضی را که طرفین درباره‌ی اجاره‌ی اشیاء و املاک نسبت به آن توافق کرده اند در اصطلاح اجرت المسمی می‌نامند.

حال اگر مستأجر از پرداخت اجاره در موعد مقرر سرباز زند و موجر برای احقاق حق خود و مطالبه‌یاجور معوقه به مراجع قضایی مراجعه کند، مستأجر محکوم می‌شود به پرداخت همان مبلغیکه در قراردادمنعکس شده است اما در موارد مختلفی ممکن است، فرد از اموال دیگری استیفاءمنفعت نماید بدون اینکه قرارداد اجاره فی‌‌مابینشان منعقد شده باشد به طور مثال زمانی که فردملک دیگری را غصب می‌نمایدیا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان دیگریرا غصب مینماید یا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان مدت عقد اجارههمچنان، مورد اجاره را در تصرف دارد؛در همه‌ی مواردمتصرف از منافع مال دیگری استفاده می‌کندبنابراین مالک می‌تواند بهای این استیفاء منافع را دریافت نماید ولی آنچه را که شخصی در برابرتفویتمنافع مال دیگری باید به او بپردازد به اعتبار این که درباره‌ی میزان آن قراردادی وجود ندارد اجرت المثلمی‌گویند؛ در واقع تعهد به پرداختن اجرت المثل ریشه‌ قراردادی ندارد و با توجه به نظر کارشناسی مشخص می‌گردد.

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال