امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نتیجه تصویری برای عرصه واعیان

اعیان

عيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمين ساخته می شود اطلاق می گردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمين خود دلالت بر عرصه و اعيان را می نمايد ولی در ثبت مراد از اعيان مستحدثاتی است که روی ملک (زمين) بنا می گردد .

 

با اين تعريف اگر فردی که نسبت به زمين مالکيت رسمی و قانونی دارد و ملک او در جريان ثبت باشد حق احداث اعيانی و دريافت سند مالکيت آن را بموجب سند رسمی به ديگری واگذار نمايد دارنده حق اعيانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است تقاضای صدور سند مالکيت نسبت به اعيان احداثی خود را بنمايد 

بديهی است صدور سند مالکيت نسبت به اعيان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشريفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک ( عرصه ) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهدبود . ( ماده 104 مکرر آئين نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365 ) .

 

 

صدور سند مالکیت اعیانی به ترتیب زیر انجام می شود :

 

متقاضی بايد تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالکيت اعيان را همراه با مدارک زير به ثبت محل تسليم دارد :

رئيس ثبت تقاضا و ضمائم آن را بررسی و ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور مراتب را به يکی از نمايندگان ارجاع می نمايد .

الف - اصل سندی که بموجب آن حق احداث اعيانی و دريافت سند اعيان رسما به او واگذار شده

ب - فتوکپی شناسنامه خود

ج - مشخصات کامل و آدرس مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی

پس از ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور متصدی دفتر آن را با ضمائم مربوطه اش به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی را ضميمه نمايند .

در بايگانی پرونده امر از رديف خود استخراج و همراه با تقاضا و ضمائم جهت اقدام بعدی نزد نماينده تعيين شده ارسال می گردد .

نماينده پرونده را بررسی و پس از حصول اطمينان از عدم صدور سند مالکيت نسبت به اعيان درصورتيکه اشکالی برای ادامه عمليات ثبتی ملاحظه ننمايد روز معاينه محل را تعيين و مراتب را طی اخطاری خطاب به مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی اعلام می نمايد . در اين اخطار که خطاب به مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی نوشته می شود در آن تصريح می گردد که در روز تعيين شده نسبت به اعيانی احداثی متقاضی تعيين حدود بعمل خواهد آمد و از نامبردگان دعوت می شود که در محل وقوع ملک يا اداره ثبت جهت عزيمت به محل حضور يابند و خاطرنشان می نمايد که عدم حضور آنان مانع از انجام عمليات ثبتی نخواهد بود .

اخطارها پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديکاتور شماره خورده و صادر می شود و جهت ابلاغ به افراد مذکور به مامور ابلاغ تسليم می گردد و پرونده مربوطه همراه با سوابق تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده و روز معاينه محل جهت ضبط به بايگانی ارسال می شود .

توضيح : چنانچه مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی و ملک خارج از حوزه شهری باشند اخطارها جهت ابلاغ به پاسگاه ژاندارمری مربوطه ارسال می شوند.

مامور ابلاغ موظف است در اسرع وقت اخطارها را به مخاطبين ، که شرح آنها گذشت ابلاغ نموده و نسخ رويت شده را با قيد امضاء و گواهی لازم به مسئول اداره ارائه نمايد و مسئول اداره پس از ملاحظه و حصول اطمينان از صحت ابلاغ اخطارها دستور ضبط آنها را در پرونده ثبتی مربوطه می دهد .

اخطارها جهت ضبط در پرونده به بايگانی ارسال می شود و در پرونده مربوطه ضبط می گردد . در روز تعيين حدود ، متقاضی به ثبت مراجعه می نمايد تا نماينده و نقشه بردار را به محل وقوع ملک ببرد بعد از مراجعه متقاضی پرونده جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد رئيس اداره فرستاده می شود و رئيس ثبت با مراجعه به دفتر تعيين اوقات کار را به يکی از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع می نمايد تا در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت نمايند بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد متقاضی بايستی فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را به ميزان مدتی که از طرف رئيس ثبت تعيين می شود به حساب سپرده ثبت واريز نمايد که در اين صورت پرونده به حسابداری ارسال می شود و در آنجا فوق العاده ماموريت و هزينه سفر متعلقه محاسبه و فيش مربوطه صادر و به متقاضی تسليم می شود تا در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است واريز نمايد . پس از توديع فوق العاده مذکور و ارائه فيش آن وسيله متقاضی نسخ لازم در پرونده امر ضبط و نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند .

پس از حضور در محل وقوع ملک متقاضی حدود ملک را معرفی و نماينده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعيانی تطبيق و نقشه بردار حدود و نقشه ملک را برداشت و اعيانی احداثی را به قيمت منطقه ای ارزيابی می نمايد و به متقاضی وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارند .

سپس نماينده صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت اعيان را تهيه و امضاء نموده و همراه با نقشه ملک که وسيله نقشه بردار ترسيم و امضاء شده به ضميمه برگ ارزيابی تنظيمی وسيله نقشه بردار و متقاضی طی گزارشی همراه با پرونده ثبتی مربوطه مراتب را به استحضار رئيس اداره می رساند .

ترتيب تنظيم صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت اعيان بدين نحو است که نام و نام خانوادگی مالک اعيان و حدود و ساير مشخصات اصل ملک اعم از شماره پلاک فرعی و اصلی و محل وقوع آن با قيد کلمه اعيانی در صورتجلسه تعيين حدود نوشته می شود و در پيش نويس سند مالکيت اعيان نيز علاوه بر قيد مشخصات کامل مالک اعيانی حدود مشخصات اصل ملک وجريان پرونده ثبتی بطور خلاصه و چگونگی واگذاری حق احداث اعيانی به متقاضی و شماره سند مربوطه نوشته می شود و صورتجلسه تعيين حدود را نماينده و نقشه بردار و متقاضی تواما و پيش نويس سند مالکيت را نماينده امضاء می نمايند .

رئيس ثبت گزارش نماينده را ملاحظه و صورتجلسه تعيين حدود را بررسی و پيش نويس سند مالکيت را با پرونده کنترل نموده درصورتيکه اشکالی به نظرش نرسيد دستور می دهد صورتجلسه تعيين حدود در دفتر انديکاتور ثبت شود و حسابداری فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را پرداخت نمايد که پس از ثبت صورتجلسه تعيين حدود در دفتر انديکاتور پرونده جهت پرداخت فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود .

در حسابداری متصدی سند هزينه لازم را تنظيم و فوق العاده متعلقه را طی چکی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز رسيده باشد به نماينده و نقشه بردار پرداخت می نمايد .

در اين مرحله پرونده همراه با سوابق جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی به بايگانی ارسال می شود .

توضیح : بديهی است چنانچه بين مجاورين اعيانی مورد اقدام با متقاضی اختلافی نباشد و مدعی و اعتراضی هم وجود نداشته باشد رعايت زمان واخواهی موردی نخواهد داشت و بعد از اينکه مسئول اداره پرونده را بررسی نمود پيش نويس سند مالکيت را امضاء و دستور ثبت آن را در دفتر املاک صادر می نمايد .

آنگاه پرونده به حسابداری ارسال می شود تا حقوق دولتی متعلقه محاسبه و فيش مربوطه تنظيم و به متقاضی تسليم گردد .

متقاضی پس از پرداخت حقوقی دولتی متعلقه که عبارت از حق ثبت اعيانی و ساير حقوق ديگر و بهاء دفترچه سند مالکيت می باشد نسخ فيش پرداختی را به حسابداری ارائه می نمايد تا ضميمه سابقه شود و سپس پرونده برای اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می گردد .

در دفتر املاک چنانچه عرصه سابقه ثبت در دفتر املاک را داشته باشد مراتب احداث اعيانی در همان ثبت و صفحه عرصه با توضيح موضوع قيد و ثبت می گردد و چنانچه عرصه ثبت دفتر املاک نشده باشد حدود و مشخصات اعيانی ملک برابر با صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت بنام متقاضی در ثبت و صفحه جاری دفتر املاک ثبت و سپس سند مالکيت آن تحرير می شود .

بعد از انجام تشريفات ياد شده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاک و سند مالکيت را امضاء می نمايد سپس پرونده به بايگانی ارسال می شود تا سند مالکيت در قبال اخذ رسيد به متقاضی تسليم شود . در بايگانی سند مالکيت ابتدا نخ کشی و پلمپ می شود سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او صورت می پذيرد سند مالکيت در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد .

 

در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگانی ضبط می شود .