امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

باغ چیست؟

باغ به محلي گفته مي‌شود كه حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده و در هر هكتار بيش از يكصد

اصله درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت زيتون يا نخل يا گردو يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر دست

كاشت يا بوته چاي داشته باشد.

(بند هـ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع

مصوب 1354/03/14 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 1374/07/02 هيأت وزيران)

 Image result for ‫باغ چیست‬‎

در مناطق جنگلي به محلي اطلاق مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد:

حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد. حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب

در هكتار تجاوز نكند.

حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت با رده يا مجموعاً دويست عدد درخت با رده و جوان دست كاشت

ميوه‌اي يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد. 

حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد. (بند 11 ماده 1 از قانون حفاظت و

بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346/05/25)

شرایط لازم برای احداث باغ

۱- شرایط آب و هوایی

2- انتخاب خاک

۳- انتخاب منطقه (موقعیت منطقه)

۴- انتخاب رقم

۵- عوامل اقتصادی

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال