امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

درآمد مشمول ماليات املاك اجاری چگونه محاسبه می‌شود؟

كل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غيرنقدی، پس از كسر ۲۵ درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاك اجاری را تشكيل می‌دهد.مثلاً اگر ملكی ماهيانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال اجاره داده شود درآمد مشمول ماليات و ماليات اين درآمد مشمول به شرح زير محاسبه می‌شود:

درآمد مشمول ماليات اجاره در يكسال:

۲۷۰۰۰۰۰۰ = ۷۵% × ۳۶۰۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۳۰۰۰۰۰۰

 

ماليات يكساله : ۴۰۵۰۰۰۰ = ۱۵% × ۲۷۰۰۰۰۰۰