امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

مالك آپارتمان ها تا چه متراژ از ماليات اجاره مسكونی معاف است؟

آپارتمان های تا متراژ ۱۵۰ متر از ماليات بر اجاره معاف می‌باشند مثلاً اگر شخصی يك واحد ۶۰ متری و يك واحد ۹۰ متری داشته باشد هر دو واحد از ماليات اجاره معاف می‌باشند.

بهای ماترك متوفی برای تعيين ماليات بر ارث (مثل بهای مغازه، مستغلات و خودرو ) چگونه محاسبه می‌شود؟

 

بهای مغازه اگر دارای حق واگذاری باشد ارزش آن براساس حق واگذاری آن در زمان فوت متوفی تعيين می‌شود و اگر فقط عين مغازه بدون حق واگذاری جزء ماترك باشد، ارزش معاملاتی عين مغازه بجای ارزش روز آن محاسبه می‌شود.ارزش مستغلات متوفی نيز بر اساس ارزش معاملاتی ملك می‌باشد در زمان فوت متوفی، و ارزش خودرو نيز بر اساس ارزش روز خودرو در زمان فوت محاسبه می‌شود.