امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

کاربری

* آپارتمان

* زمین

* زمین محصور

* عمارت مسکونی

* تجاری

* تجاری مسکونی

* پاساژ

* تعمیرگاه

* چاه تلمبه

* جنگل

* چهار دیواری

* آموزشی

* بهداشتی

* اداری

* مزروعی

* باغ

* اماکن مقدس

* بازارچه

* باغچه

* بقعه

* بنای احداثی

* پرورشگاه

* تجارتخانه

و ... می باشد که در اسناد مالکیت درج می شود.

 

نوع ملک

منظور از نوع ملک  یکی از حالات، 

* طلق

* وقف

* ثلث

* حبس

* طلق و وقف

* طلق با عرصه وقف

* وقف آستان قدس رضوی 

که در اسناد مالکیت درج می شود.

 

 

نوع مالکیت

یکی از حالتهای

* مفروز

* مشاع

* عرصه

* اعیان 

* عرصه و اعیان

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال