امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نتیجه تصویری برای سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی

وقتی که سندملاکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یاگم شودمالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

سند متمم 

مراجعه کنید به عبارت دفترچه انتقالات  

سند معارض

چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملكی دو بارسند مالكیت صادر شود سند مالكیت مؤخر صدور را كه نسبت به تمام یا قسمتی ازملك صادرشده سند معارض گویند و تا زمانی كه حكم قطعی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی میشود.(بند1 از ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض ) 

شماره ثبتی  

عددی است که معیار شناسایی املاک از یکدیگر می باشد و ترتیب آن بسته به زمان ثبت آن ملک و مجاورین  دارد بدین ترتیب اعداد کوچکتر مربوط به ثبت های نخستین و برعکس می باشد شماره ثبتی را نماینده با استناد به آخرین شماره ثبت شده در دفتر توزیع اظهارنامه اخذ می کند و در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا درصورتی که مجاورین آنفاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود ومشخصات ملکمورد تقاضا شماره های مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد.


فروش معدن سنگ و ماسه در دماوند

فروش کارخانه  

خريدوفروش كارخانجات بزرگ صنعتي فعال وغيرفعال

درتمامي نقاط كشوردركوتاهترين زمان

به مابسپاريدازمابخواهيد

مواردملكهاي صنعتي  رادر سایت املاک صنعتی پایتخت مشاهده نمایید

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

02166188853  -  02144522057

09122967839  افشار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال