امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

Image result for ‫فرق بین عقود و ایقاعات‬‎

ایقاع چیست؟

ايقاع عمل حقوقی یک طرفه است كه با یک اراده انجام مي شود.

 

فرق بین عقود و ایقاعات؟

کدام یک از موارد شفعه، لقطه ، حجر ، غصب ، اقرار ، از عقود و کدام یک از ایقاعات هستند؟

عقد صیغه ای شرعی است که بین دو طرف بسته (جاری) می شود و به الفاظ ایجاب و قبول نیازمند است که

تا این الفاظ نباشند عقد منعقد نمی شود. عقود در فقه اسلامی فراوان هستند مانند:

بیع، قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه،

اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح، کتابت و ....

ایقاع آن نوع صیغه شرعی است که یک طرفه است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می شود وحاجتی به الفاظ

قبول ندارد. و قطع و وصل و نقل ملک و استحقاق حق یا عقوبت یا سقوط اینها بر آن مترتب می شود. از

جمله ایقاعات می توان به طلاق، رجوع (در طلاق رجعی)، ظهار ( که مرد به زن خود بگوید ظهرک کظهر

امّی پشت تو مانند پشت مادرم هست و با این حساب تا کفاره ندهد بر او حرام است) ،ایلاء ،لعان، (در فقه و

رساله های علمیه مفصل آمده است)،عتق (آزاد کردن بنده)، نذر، عهد و قسم ...اشاره کرد.

مواردی که نام برده اید هیچ کدام از عقود و ایقاعات نیستند. زیرا شفعه از قسم حقوق است که به موجب آن

یکی از دو شریک برای خریدن مال شریک خود بر دیگران اولویت دارد. لقطه (اشیایی که مردم آنها را پیدا

می کنند) نیز موضوع یک حکم شرعی است. حجر نوعی از حکم است که بر سفیه و مفلس جاری می شود.

غصب هم یک عمل غیر شرعی است و حرام است. و اقرار از قسم اخباریات است در حالی که عقد و ایقاعات از

انشائیات هستند.