معرفي شهرك صنعتي الغدير (نمونه كشوري)

آدرس شهرك:كيلومتر 45 جاده قديم قم - تهران

پيرو سفر دوم هيئت محترم دولت به استان قم احداث اين شهرك صنعتي در قالب مصوبات سفر دوم در

دستور كار شركت شهركهاي صنعتي قرار گرفت در تاريخ 1387/03/26هيئت مديره سازمان صنايع كوچك

و شهركهاي صنعتي ايران ايجاد اين شهرك صنعتي را به مساحت 2000 هكتار را مورد تصويب قرار دارد.

 

مشخصات عمومي شهرك

مساحت: 864 هكتار

مساحت زمين صنعتي:  98هكتار

 

مزایا و ويژگيهاي شهرك صنعتي الغدير (نمونه كشوري)

نزديكي به تهران به عنوان بزرگترين بازار كشور

 

 

 

آدرس ناحيه

جاده قديم قم-كاشان سه راهي لنگرود_ كيلومتر 3 جاده كهك

مشخصات عمومي ناحيه

نشاني: جاده قديم قم-كاشان _سه راهي لنگرود_كيلومتر 3 جاده كهك

مساحت:3.2 هكتار

مساحت زمين صنعتي: 3 هكتار

خدمات زير بنايي: آب، برق، تلفن، راههاي ارتباطي، شبكه روشنايي

مشخصات عمومي شهرك صنعتی سلفچگان

نشاني: كيلومتر 2جاده سلفچگان ساوه

مساحت: 553 هكتار

توسعه آتي شهرك: 240 هكتار

مساحت زمين صنعتي: 197 هكتار

محل دفن ضايعات: 18 هكتار

خدمات زيربنايي: آب، برق، گاز، تلفن، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي و فضاي سبز

 Ã˜Â¬Ã˜Â²Ã˜Â¦Ã›ÂŒÃ˜Â§Ã˜Âª

آدرس شهرك

كيلومتر 2جاده سلفچگان – ساوه

تلفن دفتر شهرك:33673800-025

نقشه شهرك

مزايا و ويژگيهاي شهرك صنعتي سلفچگان

* مجاورت با منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان.

* وجود امكانات زيربنايي نظير آب، برق، تلفن، راه هاي ارتباطي، شبكه روشنايي و فضاي سبز.

* خارج از شعاع 30 كيلومتري مركز استان و استفاده از مزاياي مالياتي آن.

* واگذاري اقساطي حق بهره برداري از زمين بصورت30% نقد،70% اقساط 30 ماهه

* صدور مجوز ساخت و ساز و پايان كار مستقيما توسط شركت شهركهاي صنعتي.

   (بدون دريافت وجه و بدون نياز به اخذ مجوز از شهرداري و ارگانهاي ديگر)

* امكان استفاده از تخفيف اقساط براي واحدهايي كه زودتر از جدول زمانبندي به بهره برداري برسند.

* امكان ترهين دفترچه‌هاي قرارداد تخصيص زمين، جهت دريافت تسهيلات بانكي.

 

خدمات زير بنايي

آب، برق، تلفن، گاز، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي و فضاي سبز.

 

 

 

 مشخصات عمومي شهرك صنعتي شكوهيه

نشاني: كيلومتر 12 جاده قديم قم-تهران

مساحت:1112 هكتار

توسعه آتي شهرك: 640 هكتار

مساحت زمين صنعتي: 596 هكتار

 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای شهرک صنعتی شکوهیه قم

خدمات زيربنايي: آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي،

فضاي سبز، مجتمع كارگاهي، مجتمع خددمات مهندسي، مجموعه تربيت بدني

 

آدرس شهرك 

كيلومتر 12 جاده قديم قم تهران تلفن دفتر شهرك: 33340405-025  نقشه بردار

025-33340136

تلفن شركت خدماتي: 9-33342405-025

 

نقشه شهرك 

مزايا و ويژگيهاي شهرك صنعتي شكوهيه

نزديكي به مركز استان.

* هموار بودن اراضي واگذاري.

* وجود امكانات زيربنايي اعم از برق، آب، مخابرات، گاز، فاضلاب، راههاي ارتباطي مناسب و

   فضاي سبز.

* مجاورت و نزديكي به مركز كشور به عنوان بزرگترين بازار توليد و مصرف.

* واگذاري اقساطي حق بهره برداري از زمين بصورت 30% نقد،70% اقساط 30 ماهه

* امكان استفاده از تخفيف اقساط براي واحدهايي كه زودتر از جدول زمانبندي به بهره برداري

   برسند.

* امكان ترهين دفترچه‌هاي قرارداد تخصيص زمين، جهت دريافت تسهيلات بانكي 

* صدور مجوز ساخت و ساز و پايان كار مستقيماً توسط شركت شهركهاي صنعتي. (بدون

   دريافت وجه و بدون نياز به اخذ مجوز از شهرداري و ارگانهاي ديگر)