شناسه ملک : PMF-00441
قیمت : 15,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00449
قیمت : 400,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 1,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00451
قیمت : 2,700,000,000 تومان
متراژ زمین : 30,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00458
قیمت : 3,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,150 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00463
قیمت : 170,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,800 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00464
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00482
قیمت : 500,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00484
قیمت : 1,900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,100 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00493
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00497
قیمت : 360,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,400 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00498
قیمت : 210,000,000 تومان
متراژ سوله : 540 متر مربع
متراژ زمین : 1,350 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00499
قیمت : 45,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات