شناسه ملک : PMF-00517
قیمت : 650,000,000 تومان
متراژ سوله : 260 متر مربع
متراژ زمین : 1,029 متر مربع
امکانات : برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00518
قیمت : 2,700,000,000 تومان
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00519
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,850 متر مربع
متراژ زمین : 5,975 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00520
قیمت : 1,100,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,160 متر مربع
متراژ زمین : 2,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00521
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 860 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00522
قیمت : 290,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00523
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,300 متر مربع
متراژ زمین : 4,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00524
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00528
قیمت : 1,350,000,000 تومان
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00529
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 650 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00535
قیمت : 220,000,000 تومان
متراژ زمین : 850 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00540
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات