شناسه ملک : PMF-03564
قیمت : 270,000,000 تومان
متراژ زمین : 13 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03570
قیمت : 4,850,000 تومان
متراژ سوله : 100 متر مربع
متراژ زمین : 202 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03572
قیمت : 14,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03574
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 6,143 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03576
قیمت : 19,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 27,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03583
قیمت : 7,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03584
قیمت : 2,500,000,000 تومان
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03586
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 15,000 متر مربع
متراژ زمین : 20,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03587
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,700 متر مربع
متراژ زمین : 5,100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03591
قیمت : 25,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03600
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 13,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03601
قیمت : 1,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 900 متر مربع
متراژ زمین : 1,100 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات