شناسه ملک : PMF-03680
قیمت : 8,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 21,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03681
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ زمین : 70 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03682
قیمت : 1,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03683
قیمت : 1,800,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 1,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03685
قیمت : 14,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 7,200 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03688
قیمت : 2,700,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 450 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03689
قیمت : 3,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03690
قیمت : 1,000,000,000 تومان
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03696
قیمت : 980,000,000 تومان
متراژ سوله : 750 متر مربع
متراژ زمین : 640 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03698
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03703
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03704
قیمت : 3,600,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,900 متر مربع
متراژ زمین : 9,000 متر مربع
جزئیات