شناسه ملک : PMF-03517
قیمت : 950,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 2,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01416
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 1,050 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-02116
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,220 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03330
قیمت : 50,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 30,000 متر مربع
متراژ زمین : 3,000,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03336
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,400 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03339
قیمت : 10,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00073
قیمت : 70,000,000 تومان
متراژ زمین : 42 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00074
قیمت : 350,000,000 تومان
متراژ سوله : 370 متر مربع
متراژ زمین : 763 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00080
قیمت : 21,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 12,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00082
قیمت : 900,000,000 تومان
متراژ زمین : 50,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00083
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 325 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00092
قیمت : 80,000,000 تومان
متراژ زمین : 80 متر مربع
امکانات : گاز, برق, تلفن
جزئیات