شناسه ملک : PMF-00145
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,600 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00155
قیمت : 700,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00169
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,300 متر مربع
متراژ زمین : 7,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00170
قیمت : 500,000,000 تومان
متراژ زمین : 6,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00179
قیمت : 680,000,000 تومان
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 1,350 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00182
قیمت : 530,000,000 تومان
متراژ زمین : 60 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00183
قیمت : 7,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 12,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00184
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00194
قیمت : 8,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 11,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00209
قیمت : 320,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00229
قیمت : 800,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 1,850 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00253
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,800 متر مربع
متراژ زمین : 4,020 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات