شناسه ملک : PMF-00311
قیمت : 6,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 1,460 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00315
قیمت : 1,300,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00316
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 470 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00317
قیمت : 4,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,400 متر مربع
متراژ زمین : 38,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00319
قیمت : 800,000,000 تومان
متراژ زمین : 610 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00320
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,400 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00323
قیمت : 36,400,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,040,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00328
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,600 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00330
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 1,600 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00334
قیمت : 23,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,000 متر مربع
متراژ زمین : 16,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00336
قیمت : 9,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 6,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00337
قیمت : 450,000,000 تومان
متراژ سوله : 170 متر مربع
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات