شناسه ملک : PMF-00346
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 200 متر مربع
متراژ زمین : 500 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00347
قیمت : 300,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00348
قیمت : 20,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 1,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00349
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00350
قیمت : 240,000,000 تومان
متراژ زمین : 31 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00352
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 2,100 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00354
قیمت : 10,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 300 متر مربع
متراژ زمین : 19,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00357
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 8,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00368
قیمت : 1,700,000,000 تومان
متراژ سوله : 220 متر مربع
متراژ زمین : 1,700 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00378
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 25,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00382
قیمت : 22,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 17,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-00384
قیمت : 5,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات